Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,253,121

 Tác động của chất ức chế hô hấp sáng và một số nguyên tố vi lượng đến các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, sinh lí sinh hoá của cây lạc tại Quảng Nam - Đà Nẵng trong vụ Đông Xuân 1990
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê
Nơi đăng: Tạp chí Sinh học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 12(3);Từ->đến trang: 27-32;Năm: 1990
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn