Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,575

 Nghiên cứu ảnh hưởng của chất Na2SO3 đến quá trình quang hợp, năng suất và phẩm chất của cây lạc ở Quảng Nam - Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Trần Đăng Kế, Thái Duy Ninh
Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 12(6);Từ->đến trang: 349-351;Năm: 1989
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn