Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,430

 Tác động của các nguyên tố vi lượng B, Cu, Zn và gibberellin đến quá trình sinh trưởng phát triển và năng suất của cây ngô (Zea mays L.) tại vùng đất xám bạc màu ở Duy Xuyên, Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn Thị Thúy Vân
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 1(50);Từ->đến trang: 90-95;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cây ngô trồng trên nền đất xám bạc màu tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam khi được bổ sung các nguyên tố vi lượng B, Cu, Zn và chất kích thích sinh trưởng GA3 đã làm cho các quá trình sinh học trong đời sống của cây được cải thiện hơn so với đối chứng. Phân tích các chỉ tiêu sinh trưởng cho thấy tỉ lệ nảy mầm, chiều cao cây, chiều dài lá, diện tích lá, dung tích rễ, trọng lượng tươi, trọng lượng khô đều tăng lên. Thời kỳ trổ cờ, phun râu được tiến hành sớm hơn. Các chỉ tiêu sinh lý: hàm lượng diệp lục tổng số, cường độ tích lũy chất khô trong quang hợp, cường độ hô hấp gia tăng. Các yếu tố cấu thành năng suất: số bắp/cây, số hạt/bắp, trọng lượng hạt khô/bắp, năng suất trên đồng ruộng và hàm lượng đường khử trong hạt đã tăng lên đáng kể.
ABSTRACT
With an addition of the microelements B, Cu, Zn and growth stimulants GA3, the maize planted on the gray land in Duyxuyen district, Quangnam province had better biological processes in the life of plants than the controlled lot. The analyses of growth indicators show that the rate of germination, plant height, leaf length, leaf area, root volume, fresh weight, dry weight increased. Refractory period flags, spraying were conducted with earlier beard. The physiological targets: total chlorophyll content, dry matter accumulation intensity of photosynthesis, respiration intensity increased. The productivity components: number of cob/plant, number of grains/cob, dry weight of grains/cob, yield in the field and reduced sugar content in seeds has increased considerably.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn