Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,384

 Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái tại khu vực Tân Bình, huyện Đăk Đoa, tính Gia Lai đến quá trình sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống khoai lang Lệ Cần đã phục tráng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hà, Nguyễn Tấn Lê
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 2(51);Từ->đến trang: 73-79;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cây khoai lang Lệ Cần là loại cây trồng đặc sản của tỉnh Gia Lai. Trong nhiều năm qua giống khoai lang này đã bị thoái hóa. Trên cơ sở giống khoai lang Lệ Cần đã được phục tráng về mặt di truyền do Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng tỉnh Gia Lai thực hiện, tác giả đã trồng thực nghiệm giống khoai này tại khu vực Lệ Cần, xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai nhằm kiểm tra sự phù hợp của nó. Kết quả thực nghiệm cho thấy các yếu tố sinh thái tại địa điểm thực nghiệm trong vụ Xuân Hè hoàn toàn phù hợp với nhu cầu sinh thái của giống khoai lang Lệ Cần. Giống khoai lang Lệ Cần đã phục tráng có khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất tốt hơn so với giống chưa phục tráng
ABSTRACT
The sweet potato of Lecan is a specialty crop of Gialai Province. Over the past several year, this kind of sweet potato has been degrading. Based on the Lecan sweet potato genetically revigorated by the Center for Research on Plant Varieties in Gialai Province, the author has made an experiment by planting this kind of sweet potato in Lecan, Tanbinh commune, Dakdoa District, Gialai Province to examine its appropriateness. Experimental results show that the ecological factors at the experimental site in the Spring-Summer crop are entirely in appropriation to the ecological needs of th Lecan sweet potato. The revigorated sweet potato of Lecan has better ability og growth, development, productivity and quality than the sweet potato that has not been revigorated.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn