Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,807

 Thực trạng triển khai giáo dục giới tính cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và những đề xuất cải thiện
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn Công Thùy Trâm
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
; Số: 1(01);Từ->đến trang: 110-117;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai giảng dạy Giáo dục giới tính cho sinh viên từ năm 2009 và đã thu được nhiều kết quả khả quan. Bên cạnh đó cũng có một số vấn đề cần được tiếp tục hoàn thiện như quy mô sinh viên tham gia học tập còn ít so với tổng số sinh viên trong trường; điều kiện giảng dạy và học tập cần được hỗ trợ thêm, cần đẩy mạnh sự tương tác giữa chương trình giảng dạy chính khóa với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các diễn đàn sinh viên; tư vấn thường trực cho sinh viên, tăng cường mở rộng sự quảng bá về lợi ích của lĩnh vực giáo dục này.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
University of Education – The University of Danang (UE-UD) started teaching the course Gender Education to students in 2009. Since then, UE-UD has achieved many positive results. However, there are some issues that need to be improved. For example, the number of students participating in the courses is small than the total number of students in the university, more facilities for teaching and learning need be equipped, the interraction between the formal curriculum with extra curricular activities, student forums shoud be promoted, counselling for students shoud be available and publicity of the benefit of gender education should be promoted.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn