Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,724

 Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống ngô bao tử LVN23 trong điều kiện sinh thái vụ Xuân Hè tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Trần Thị Xuân Phước
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859 - 4603; Số: 4(03);Từ->đến trang: 29-34;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cây ngô bao tử (Zea mays L.) là loại cây trồng mới được phát triển trong những năm gần đây, là một loại rau sạch cung cấp nguồn thực phẩm cho thị trường. Việc nghiên cứu trồng thử nghiệm ngô bao tử tại Hòa Châu, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra cây ngô bao tử có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện sinh thái vụ Xuân Hè, thông qua các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất. Trồng ngô bao tử đem lại lợi ích kinh tế cho người nông dân.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
Baby corn (Zea mays L.) is a new species of plant has been developed in recent years as well as kind of clean vegetables supplying food to the market. The study of pilot cultivation of corn in Hoachau commune, Hoavang district, Danang city has a theoretical and practical meaning. The research results have shown baby corn plants are entirely consistent with the ecological conditions of the locality in spring-summer crop, through the targets of growth and development, productivity and quality. Planting baby corn brings economic benefits to farmers.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn