Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,371

 Ảnh hưởng của tổ hợp KClO3 và một số nguyên tố vi lượng đến khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của cây đậu xanh trồng trên đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Lê Thị Kim Lành
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Giáo dục, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-4603; Số: 6(01), 2013;Từ->đến trang: 17-21;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cây đậu xanh (Vigna radiata (L) Wilczeck) là loại cây trồng phổ biến ở nước ta. Trong vùng đất bị nhiễm mặn quá trình sống của cây đậu xanh kém phát triển, năng suất thấp. Sử dụng tổ hợp Kali Clorat và các nguyên tố vi lượng Cu, Zn, Mn, B ở nồng độ phù hợp để ngâm hạt giống trước khi gieo và phun vào lá ở các thời kỳ sinh trưởng đã làm tăng tính chịu mặn của cây đậu xanh. Thực nghiệm của chúng tôi trên đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã cho thấy quá trình sinh trưởng phát triển của cây đậu xanh tiến hành thuận lợi: tăng chiều cao cây, tăng diện tích lá, tăng trọng lượng tươi và trọng lượng khô tăng số lượng nốt sần. Hàm lượng diệp lục tổng số, hàm lượng diệp lục liên kết, hàm lượng nước tổng số trong cây tăng lên so với đối chứng. Năng suất và phẩm chất hạt đã được cải thiện so với đối chứng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
Mung beans (Vigna radiata (L) Wilczeck) are the common plant in our country. Mung beans has weakly grown and obtained low productivity on saline soil. Using potassium chlorate KClO3 and microelements Cu, Zn, Mn and B with the suitable concentration to soak seeds before sowing and spraying the leaves in the growth period increased salinity tolerance of mung beans. Our experiments on saline soil in Camthanh commune, Hoian city, Quangnam province have shown that the process of growth and development of mung beans proceed smoothly: increase in height, leaf area, fresh weight and dry weight, as well as the number of nodules. The total chlorophyll content, the link - chlorophyll content, the total water content in plants are increased compared to the control. Productivity and seed quality has improved compared to the control.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn