Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,548

 Ảnh hưởng của kali nitrat và các nguyên tố vi lượng đồng, kẽm, mangan, bo đến khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của cây ngô trồng trên đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Bùi Huy Hoàng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 3(64), 2013;Từ->đến trang: 148-152;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sử dụng dung dịch tổ hợp KClO3 (nồng độ 0,005%), CuSO4 (nồng độ 0,03%), ZnSO4 (nồng độ 0,05%), MnSO4 (nồng độ 0,03%), H3BO3 (nồng độ 0,025%) ngâm hạt giống và phun vào lá ở các thời kỳ sinh trưởng đã làm tăng tính chịu mặn của cây ngô trồng ở vụ Hè tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Quá trình sinh trưởng của cây ngô tiến hành thuận lợi hơn so với đối chứng: chiều cao cây tăng15%, chiều dài lá tăng 10,49%, diện tích lá tăng 34,10%, trọng lượng tươi tăng 35,20%, trọng lượng khô tăng 12,08%, dung tích rễ tăng 18,24%. Hàm lượng diệp lục tổng số tăng 12,41%, hàm lượng diệp lục liên kết, tăng 19,51%, hàm lượng nước tổng số trong cây tăng 39,58% so với đối chứng. Năng suất hạt và các yếu tố cấu thành năng suất tăng lên so với đối chứng: tỉ lệ cây có bắp thu hoạch (tăng 8,81%), số hạt chắc/bắp (tăng 15,94%), trọng lượng hạt/bắp (tăng 25,29%), năng suất thực (tăng 46,64%). Phẩm chất hạt cũng được cải thiện so với đối chứng, với hàm lượng protein đạt 9,08%, hàm lượng hidrat cacbon đạt 70%.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
In combination of such solutions as KClO3 (0.005%), CuSO4 (0.03%), ZnSO4 (0,05%), MnSO4 (0.03%), H3BO3 (0.025%) with the soaking seeds before sowing, and the spraying leaves in the growing period, the salinity tolerance of the corn planted in the summer in Camthanh commune, Hoian city, Quangnam province increased. The growth of corn proved to be more favorable than the controlled lot: plant height increased by 15%, leaf length increased by 10.49%, leaf area increased by 34,10%, fresh weight increased by 35.20%, dry weight increased by 12.08%, roots capacity increased by 18.24%. The total chlorophyll content increased by 12.41%, chlorophyll link content increased by 19.51%, total water content in plant increased by 39.58% compared to control. Grain yield and components of yield increase compared to control: plant corn harvest rate (increased by 8.81%), number of grains / corn (increased by 15.94%), seed weight / corn (increased by 25.29%), the productivity (increased by 46.64%). The grain quality is also improved compared to controls, with a protein content at 9.08%, the amount of carbohydrates at 70%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn