Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,611

 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất, chất lượng hoa của một số giống layơn (Gladiolus communis L.) trồng trong vụ Đông tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Hiếu Mến, Nguyễn Tấn Lê
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 8 (29);Từ->đến trang: 152-156;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cây hoa layơn (Gladiolus communis L.) với các giống Son sắc, Vàng BB, Đỏ mập di nhập từ Đà Lạt khi trồng tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng trong vụ Đông năm 2012 đã thể hiện tốt sự sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng hoa. Các chỉ tiêu đánh giá đều đạt tiêu chuẩn. Cả 3 giống layơn đều có triển vọng tốt trong việc đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Giống Son sắc có thời gian sinh trưởng 58,12 ngày với chiều cao cây 87,33 cm, số lượng 7,67 hoa/cành, đường kính hoa 7,6 cm, độ bền kéo dài 8 ngày. Giống Vàng BB có thời gian sinh trưởng 55,21 ngày với chiều cao cây 94,20 cm, số lượng 8,20 hoa/cành, đường kính hoa 7,8 cm, độ bền kéo dài 8,13 ngày. Giống Đỏ mập tuy thời gian sinh trưởng kéo dài 72,38 ngày, nhưng lại cho chất lượng của một cành hoa đẹp với chiều cao cây 102,47 cm, số lượng 10,93 hoa/cành, đường kính hoa 8,5 cm và độ bền của hoa kéo dài 8,53 ngày, đảm bảo tiêu chuẩn.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Gladiolus (Gladiolus communis L.) with some varieties: Son sac, Vang BB, Do map invasived from Da Lat, when grown in Hoa Khuong Commune, Hoa Vang district, Da Nang City in the winter of 2012 showed good growth development, productivity and quality of flowers. The targets are standard. All the 3 varieties are good prospects in meeting the needs and tastes of local consumers. Son sac variety has a growth period of 58.12 days with 87.33 cm plant height, 7.67 flowers / stem, 7.6 cm in flower diameter, long durability of flowers for 8 days. Vang BB variety has a growth period of 55.21 days with 94.20 cm plant height, 8.20 flowers / stem, 7.8 cm in flower diameter, long durability of flower 8.13 days. Do map variety prolonged the growth period of 72.38 days, but the quality of a flower was beautiful with a 102.47 cm plant height, 10.93 flowers / stem, 8.5 cm in flower diameter and flower durability for 8.53 days, ensuring standards.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn