Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,592

 Nghiên cứu nội dung và phương pháp đưa giáo dục môi trường địa phương vào giảng dạy qua các môn học ở bậc phổ thông cho học sinh tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
Chủ nhiệm:  Bùi Công Minh; Thành viên:  Nguyễn Tấn Lê
Số: QNĐN-1995 ; Năm hoàn thành: 1996; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Môi trường
- Thống kê các vấn đề môi trường địa phương cần đưa vào giáo dục cho học sinh (môi trường tự nhiên, môi trường xã hội).
           - Liệt kê các kiến thức của các môn học có thể lồng ghép, đưa kiến thức giáo dục môi trường tích hợp qua các bài học.
           - Trên cơ sở nội dung đã xây dựng, đề nghị một số phương pháp giáo dục phù hợp.

Địa chỉ ứng dụng:
           Ngành giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn