Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,745

 Ảnh hưởng của các nguyên tố vi lượng Mo, B và của chất ức chế hô hấp sáng Na2SO3 đến các chỉ tiêu sinh học của cây lạc trồng ở Quảng Nam - Đà Nẵng.
marriage affairs open i want an affair
wa
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Tấn Lê; Thành viên:  
Số: NCS1987 ; Năm hoàn thành: 1993; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Tự nhiên
Đây là công trình nghiên cứu có hệ thống về sinh lý cây lạc dưới tác động có hiệu quả tốt của các nguyên tố vi lượng và của chất ức chế hô hấp sáng.
           Qua thí nghiệm trông cây trong chậu và thí nghiệm ngoài đồng ruộng ở các vụ Đông Xuân và Hè Thu tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trong thời gian từ 1988 đến 1992, đề tài đã rút ra được các kết quả sau:
           - Sử dụng các nguyên tố vi lượng và dung dịch Na2SO3 để ngâm hạt giống trước khi gieo và phun vào lá của cây lạc phụ thuộc vào nồng độ dung dịch, cần phải chú ý đến nồng độ tối ưu để cho kết quả tốt.
           - Quá trình sinh trưởng phát triển (chiều cao cây, diện tích lá, sinh khối tươi, sinh khối khô, số lượng nốt sần, thời điểm ra hoa) đã được cải thiện so với đối chứng.
           - Hoạt động sinh lý (hàm lượng sắc tố, hàm lượng diệp lục liên kết, cường độ thải oxy trong quang hợp, cường độ tích lũy chất khô, hoạt tính của các enzim catalaz, enzim perroxydaz, cường độ hô hấp, động thái thoát hơi nước, điểm bù CO2) đã diễn ra theo hướng thuận lợi hơn đối chứng.
           - Năng suất (số quả/cây, trọng lượng quả/cây, trọng lượng 1000 hạt, năng suất thực trên đồng ruộng) và phẩm chất hạt (hàm lượng các loại protein, hàm lượng lipit, hàm lượng axit hữu cơ tổng số) đã tăng lên so với đối chứng.
           - Sử dụng các nguyên tố vi lượng Mo, B và Na2SO3 đã có hiệu quả kinh tế rõ rệt trong việc thâm canh lạc.

Địa chỉ ứng dụng:
           - Là cơ sở để sản xuất chế phẩm vi lượng và chất ức chế hô hấp sáng để thâm canh tăng năng suất trồng lạc.
           - Là tư liệu tham khảo cho sinh viên ngành sinh học, kỹ thuật nông nghiệp.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn