Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,792

 Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của các nguyên tố vi lượng Cu, Zn, Mo và chất ức chế quang hô hấp Na2SO3 đến hoạt động quang hợp và một số chỉ tiêu sinh lí sinh hoá, sinh trưởng phát triển ở cây đậu tương.
Chủ nhiệm:  Nguyễn Tấn Lê
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  
Số: CH1982 ; Năm hoàn thành: 1982; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Tự nhiên
           Sử dụng dung dịch các nguyên tố vi lượng và dung dịch Na2SO3 với nồng độ phù hợp ngâm hạt giống trước khi gieo và phun vào lá của cây đậu tương trồng thí nghiệm trong chậu đã thu được kết quả:
           - Quá trình sinh trưởng phát triển (tỉ lệ nảy mầm, chiều cao cây, diện tích lá, sinh khối tươi, sinh khối khô) đã tăng lên so với đối chúng.
           - Hoạt động sinh lý (hàm lượng sắc tố, cường độ quang hợp, hoạt tính của các enzim catalaz, enzim perroxydaz, cường độ hô hấp, động thái thoát hơi nước) đã tiến hành thuận lợi hơn so với đối chứng.
           - Năng suất (số quả/cây, số hạt/quả, trọng lượng 1000 hạt, trọng lượng hạt/chậu) và phẩm chất hạt (hàm lượng các loại protein, hàm lượng lipit, hàm lượng axit hữu cơ tổng số) đã tăng lên so với đối chứng.

Địa chỉ ứng dụng:
           - Các hộ nông dân trồng đậu tương.
           - Là tư liệu tham khảo cho sinh viên ngành sinh học, kỹ thuật nông nghiệp.
 
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn