Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,486

 Định hướng chiến lược phát triển ngành nghề đào tạo của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn 2001-2005
Chủ nhiệm:  Nguyễn Tấn Lê; Thành viên:  Phạm Văn Hai
Số: B2001-16-11 ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục
Trên cơ sở điều tra thực trạng các ngành đào tạo đại học (sư phạm, cử nhân khoa học), các ngành đào tạo sau đại học ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; phân tích những khó khăn và thuận lợi so với tiềm năng, đội ngũ, cơ sở vật chất, đưa ra định hướng tiếp tục phát triển các ngành nghề đào tạo trong giai đoạn 2001-2005. 
- Điều tra khảo sát tình hình đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý của trường .    - Điều tra nhu cầu nguồn nhân lực ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
- Trên cơ sở xử lý số liệu, đưa ra những định hướng, dự báo phù hợp về hướng phát triển các ngành đào tạo đại học và sau đại học theo đúng chức năng và nhiệm vụ của nhà trường; định hướng về các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của nhà trường.

Địa chỉ ứng dụng: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn