Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,496

 Nghiên cứu đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
Chủ nhiệm:  Đinh Thị Phương Anh; Thành viên:  Nguyễn Tấn Lê, Đặng Quốc Hòe, Nguyễn Thị Đào
Số: QNĐN-1996 ; Năm hoàn thành: 1998; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Tự nhiên
Thống kê danh lục các loài thực vật, động vật tại Sơn Trà; đưa ra danh sách các loài đặc hữu có nguy cơ tiệt chủng cần được bảo vệ.

Địa chỉ ứng dụng:
           - Ngành Lâm nghiệp thành phố Đà Nẵng.
           - Hội Bảo tồn thiên nhiên thành phố Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn