Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,609

 Sinh lý thực vật và ứng dụng
Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê; Đồng tác giả: Võ Châu Tuấn
Nơi xuất bản: Nghiệm thu cấp trường năm 2019; Mã số:  ;Năm XB: 2019
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Tự nhiên
TÓM TẮT
Dùng cho sinh viên các ngành Cử nhân Sư phạm Sinh học, Công nghệ Sinh học
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn