Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Sinh lý học dinh dưỡng ở thực vật
Chủ biên: Nguyễn Như Khanh; Đồng tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Cao Phi Bằng, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phan Văn Tấn, Võ Minh Thứ, Lê Văn Trọng
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Mã số: 7X758Y0 ;Năm XB: 2020
Số lượng XB: 1000; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Chưa xác định
TÓM TẮT
Nội dung sách bao gồm các chương:
- Tế bào thực vật là đơn vị cơ sở của dinh dưỡng thực vật
- Nước và thực vật
- Dinh dưỡng khoáng ở thực vật
- Các phản ứng sáng và cố định cacbon quang hợp
- Quang hợp và môi trường
- Sinh học của khí khổng
- Đồng hóa đinh dưỡng vô cơ
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn