Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,145,553

 Hành trình thành niên
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Lê Quang Sơn; Đồng tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Bùi Văn Vân, Đoàn Thanh Phương
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi xuất bản: Quỹ Dân số Thế giới - Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng; Mã số:  ;Năm XB: 2009
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Giáo dục
TÓM TẮT
Giáo trình điện tử về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản và tình dục cho sinh viên trường đại học sư phạm
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn