Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,418,843

 Chuyên đề sinh học 12: Di truyền học quần thể và di truyền học người
Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê; Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt, Trương Thị Thanh Mai
Nơi xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam; Mã số:  ;Năm XB: 2009
Số lượng XB: 3000; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Giáo dục
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn