Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,009

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Sinh lý học thực vật
Ngành: Sinh học
 2015 Sinh viên bậc đại học, ngành Sinh học  Trường ĐHSP - ĐHĐN
[2]Sinh thái học đất ngập nước
Ngành: Sinh học
 2015 Học viên cao học ngành Sinh thái học  Trường ĐHSP - ĐHĐN
[3]Hệ sinh thái nông nghiệp
Ngành: Sinh học
 2010 Học viên cao học ngành Sinh thái học Sinh viên đại học năm thứ ba ngành Sinh học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[4]Sinh học phát triển cá thể thực vật
Ngành: Sinh học
 2010 Học viên cao học Sinh thái học
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[5]Hệ sinh thái rừng nhiệt đới
Ngành: Sinh học
 2008 Học viên cao học ngành Sinh thái học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[6]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Khoa học luận
 2008 Sinh viên năm thứ hai  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[7]Cơ sở sinh thái học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004 Sinh viên năm thứ 2 ngành Địa lý và Khoa học Môi trường  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[8]Quản lý và tổ chức công tác giáo dục dân số, giáo dục môi trường và giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội
Ngành: Khác
 2004 Học viên cao học Quản lý Giáo dục  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[9]Chuyên đề Sinh trưởng phát triển thực vật
Ngành: Sinh học
 2000 Sinh viên năm thứ ba ngành Sinh học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[10]Chuyên đề Dinh dưỡng nitơ và dinh dưỡng khoáng ở thực vật
Ngành: Sinh học
 2000 Sinh viên năm thứ ba ngành Sinh học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[11]Chuyên đề Hô hấp ở thực vật
Ngành: Sinh học
 2000 Sinh viên năm thứ ba ngành Sinh học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[12]Chuyên đề Năng lượng sinh học
Ngành: Sinh học
 2000 Sinh viên năm thứ ba ngành Sinh học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[13]Quang hợp và năng suất cây trồng
Ngành: Sinh học
 2000 Sinh viên năm thứ tư ngành Sinh học Học viên cao học Sinh thái học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[14]Môi trường và con người
Ngành: Sinh học
 1999 Sinh viên năm thứ nhất khối kiến thức đại cương  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[15]Khoa học tự nhiên và công nghệ
Ngành: Khoa học luận
 1996 Sinh viên khối CĐSP
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn