Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,360,465

[1] Tỉnh Đoàn TNCSHCM Quảng Nam - Đà Nẵng tặng Kỷ niệm chương. Năm: 1994.
[2] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2001-2002. Năm: 2002.
[3] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2002-2003. Năm: 2003.
[4] Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục. Năm: 2005.
[5] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu Chiên sĩ thi đua cơ sở năm học 2005-2006. Năm: 2006.
[6] Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng Bằng khen về thành tích đóng góp trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2001-2005. Năm: 2007.
[7] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2008-2009. Năm: 2009.
[8] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2009-2010. Năm: 2010.
[9] Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 1975-2010. Năm: 2010.
[10] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2010-2011. Năm: 2011.
[11] Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2010-2011. Số: 2481/QĐ-BGDĐT. Năm: 2012.
[12] Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010-2011. Số: 1962/QĐ-BGDĐT. Năm: 2012.
[13] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2011-2012. Năm: 2012.
[14] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013. Năm: 2013.
[15] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2013-2014. Năm: 2014.
[16] Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2014. Năm: 2014.
[17] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua sơ sở năm học 2014-2015. Năm: 2015.
[18] Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2014-2015. Năm: 2015.
[19] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua sơ sở năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[20] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua sơ sở năm học 2016-2017. Năm: 2017.
[21] Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen năm học 2013-2014. Số: 2665/SV. Năm: Năm học 2013-2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn