Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,015,952

 Ứng dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu DEA trong đánh giá hiệu quả chi tiêu công tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học công nghệ, ĐHĐN; Số: 2(87);Từ->đến trang: 87-91;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, hiệu quả chi tiêu công nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt, nhất là trong bối cảnh nợ công của nhiều quốc gia tăng cao do tình trạng chi tiêu công thiếu hiệu quả dẫn đến thâm hụt ngân sách trầm trọng. Do đó, làm thế nào để phân tích, đánh giá hiệu quả của chi tiêu công một cách toàn diện là thật sự cần thiết và đỏi hỏi những phương pháp đo lường phù hợp và chính xác. Vì vậy, trong nghiên cứu này, tác giả sẽ thực hiện phân tích hiệu quả chi tiêu công tại thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 1997-2012 bằng cách ứng dụng kết hợp nhiều phương pháp khác nhau gồm phương pháp chỉ số tổng hợp, phương pháp phân tích màng bao dữ liệu và phân tích hồi quy Tobit. Nghiên cứu phát hiện rằng chi tiêu công tại Đà Nẵng chưa đạt được hiệu quả tối ưu trong giai đoạn 1997-2012. Cụ thể, chi tiêu ngân sách địa phương trong giai đoạn này chỉ đạt được 81% so với đầu ra hiệu quả tối ưu trong mô hình DEA thay đổi theo quy mô và chỉ đạt được 67% so với hiệu quả tối ưu mà thành phố có thể đạt được trong mô hình DEA không đổi theo quy mô. Trong các nhân tố ngoại sinh tác động đến hiệu quả kĩ thuật của chi tiêu công tại thành phố thông qua phân tích hồi quy Tobit, biến lực lượng lao động trình độ cao có tác động tích cực đến hiệu quả chi tiêu công với độ tin cậy cao. Từ khóa: chi tiêu công, chỉ số tổng hợp, DEA, Đà Nẵng, hiệu quả chi tiêu công, Tobit
ABSTRACT
Public expenditure efficiency has been a growing concern among researchers, policy makers, especially in context of the increasing public debt in many countries. Therefore, how to analyse and evaluate the efficiency of public expenditure is significantly necessary and require appropriate and accurate measurement methods. Accordingly, this paper will analysise and examine public expenditure efficiency in Da Nang city over the period of 16 years from 1997 to 2012 by applying a range of measurement techniques including composite indicators, data envelopment analysis (DEA) and Tobit censored regression model. The study finds that the public expenditure of Da Nang has not yet been optimal efficient in the 1997-2012 period. In detail, an average technical efficiency score suggest that the local state budget expenditure of Da Nang is only delivering around 81% of the output it could deliver if it was on the efficiency frontier in DEA with variable return to scale and around 67% in DEA with constant return to scale. Tobit analysis shows that higher rate of qualified labour force seems to facilitate the efficiencies in the public expenditure. Key words: composite indicators, DEA, Da Nang, public expenditure, public expenditure efficiency, Tobit
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn