Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,541,822

 Giải pháp tạo giáo trình điện tử bằng văn phạm phi ngữ cảnh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh Hỷ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(74).2014-Quyển 2;Từ->đến trang: 33;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu giải pháp tạo giáo trình dựa vào tính tương tự của sự liên kết giữa các mục với các chương và sự liên kết giữa vế phải với vế trái của một sản xuất trong văn phạm phi ngữ cảnh (PNC). Với dữ liệu đầu vào là: tiêu đề của các chương, tiêu đề của các mục, nội dung của các mục chứa trong các tập tin và sự liên kết của nó, ta tạo ra văn phạm PNC tương ứng với giáo trình. Một ký hiệu chưa kết thúc sẽ tương ứng với một chương hay một mục của giáo trình (cũng tương ứng với một tập tin htm sẽ được tạo), một ký hiệu kết thúc sẽ tương ứng với một tập tin chứa nội dung của mục. Giải pháp này có thể ứng dụng để tạo ra giáo trình dưới dạng các trang web, phục vụ cho việc giảng dạy.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
This study is an investigation into creating an e-book based on the similar relationships between sections and chapters and between the left side and the right one of a production in context - free grammar. The input data include chapters’ titles, sections’ titles, the content of the smallest sections that are contained in files and their connections. Therefore, we create context-free grammar which corresponds with our e-book. One non-terminal corresponds with one chapter or one section in the e-book (also corresponds with a HTML file which will be created), one terminal corresponds with the smallest section whose content is contained in text file. We can apply this solution to creating an e-book in the form of websites for teaching purposes.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn