Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 So sánh trạng ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Hán
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Trang*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 17, No. 2, 2019;Từ->đến trang: 41;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết dựa trên kết quả nghiên cứu trước của chúng tôi về “một hướng tiếp cận khác về trạng ngữ trong tiếng Việt”, thông qua kết quả nghiên cứu này chúng tôi lấy tiếng Việt làm cơ sở, tiến hành so sánh trạng ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Hán. Mục đích thông qua so sánh có thể tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt về trạng ngữ của hai ngôn ngữ ở các phương diện như: tính chất, dấu hiệu trạng ngữ, vị trí cú pháp, cấu tạo, phân loại và các hướng nghĩa của trạng ngữ. Xét ở góc độ loại hình ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Hán có nhiều điểm tương đồng: đều là ngôn ngữ đơn lập, ý nghĩa ngữ pháp chủ yếu dựa vào trật tự từ và hư từ để biểu đạt; thứ hai đều là ngôn ngữ SVO. Cả hai phương diện này làm cho trạng ngữ tiếng Việt và tiếng Hán về đại thể tương đồng, song cũng tồn tại không ít khác biệt. Bài viết mong muốn có thể cung cấp cho người học, người nghiên cứu nguồn tài liệu tham khảo liên quan.
ABSTRACT
This paper analyzes the adverbials in the Vietnamese and Chinese languages to clarify the similarity and the dissimilarity between the two languages in terms of characteristics,signals, syntactic positions, structures and classifications. The paper aims to give a good reference to students, teachers and researchers. In terms of language types. Vietnamese and Chinese are both isolating languages (grammatical meaning relies on word order and expletive for expression) and SVO languages. These two aspects make Vietnamese and Chinese rather similar. However, there are also some differences between the two languages. The paper aims to provide students, teachers and researchers with a source of relevant references
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn