Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đối chiếu Nhật – Việt về cấu trúc đàm thoại trong Hội thoại đề nghị : tập trung nghiên cứu cấp độ nhờ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Như Ý
Nơi đăng: Tạp chí Nghiên cứu tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản số 24, Đại học Osaka; Số: ISSN 0918-2233;Từ->đến trang: 93-103;Năm: 2014
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
近年、日本語教育の傾向としてコミュニケーション能力を高める教授法が注目を集めている。従来、ベトナムに於ける日本語教育では文型を中心とする教育を行ってきているが、教室で取り扱われる文型をいくら練習して使えるようになっても、実際の会話場面では、それだけではコミュニケーションがうまくできないケースが少なくない。実際の日本語学習者と日本語母語話者がコミュニケーションする際、どのようなストラテジーを利用すれば相手を自分の会話に引き込めるかなど、日本語母語話者である相手に好ましい会話の展開を、日本語学習者に予め指導すべきだと考える。そこで、本研究では、ベトナム語母語話者への日本語教育に応用するための基礎研究として、依頼会話の日本語・ベトナム語対照研究を行った。
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn