Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Cấu trúc đàm thoại trong Hội thoại đề nghị mượn tiền– Phân tích dữ liệu hội thoại tiếng Việt và tiếng Nhật
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Như Ý
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo Hội nghiên cứu ngôn ngữ xã hội Nhật Bản số 34, Hội nghiên cứu ngôn ngữ xã hội Nhật Bản; Số: 34;Từ->đến trang: 50-53;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn