Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,755

  ĐO LƯỜNG LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA DỰ ÁN CẤP NƯỚC - VẬN DỤNG TẠI DỰ ÁN MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Ths Nguyễn Tri Phương
Nơi đăng: Tạp chí khoa học kinh tế; Số: 3(01)/2015;Từ->đến trang: 28-35;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thẩm định dự án đầu tư công có ý nghĩa quan trọng với nền kinh tế, một số dự án có thể không khả thi về mặt tài chính nhưng có lợi ích lớn đến toàn bộ nền kinh tế thì nên được triển khai. Một trong những yếu tố quan trọng để thẩm định tính khả thi về mặt kinh tế là đo lường lợi ích kinh tế của dự án. Dự án cấp nước có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên cần phải định lượng những lợi ích cũng như chi phí kinh tế của dự án, phương pháp đo lường thặng dư người tiêu dùng được sử dụng để xác định lợi ích kinh tế mà dự án cấp nước Đà Nẵng tạo ra.
ABSTRACT
Appraisal of investment projects of significant importance to the economy, some projects may not be financially feasible but has great benefit to the whole economy should be deployed. One of the key factors to assess the feasibility of measuring the economic benefits of the project economics. Water supply project has an important role for the economic and social development, but need to quantify the benefits and economic costs of the project, measures of consumer surplus is used to determine the economic benefits that the project created Danang Water.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn