Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,743,295

 Tổng quan tình hình sử dụng thảo dược trong chăn nuôi tại Việt Nam và trên thế giới
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Trường Thi, Nguyễn Thị Thanh
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên; Số: 3;Từ->đến trang: 340-349;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn