Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,575

 Tải trọng sóng tác dụng lên kết cấu giàn tự nâng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Vũ Ngọc Bích, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM;
Ks. Nguyễn Tiến Thừa, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học GTVT TP. HCM; Số: 3-11/2012;Từ->đến trang: 25-29;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chân giàn tự nâng thường làm việc trong điều kiện khắc nghiệt của môi trường như: sóng, gió, dòng chảy, động đất. Trong đó tải trọng sóng có ảnh hưởng lớn nhất trong quá trình thiết kế. Ở giai đoạn thiết kế ban đầu chân giàn thường được mô hình hóa dưới dạng các phần tử ống trụ tương đương để xác định tải trọng sóng, sau đó tải trọng này được qui đổi về nút các phần tử và sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích độ bền kết cấu chân giàn. Nội dung bài báo trình bày phương pháp tính toán tải trọng sóng tác dụng lên vật thể dạng trụ đường kính nhỏ theo mô hình sóng tiền định
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
Jack-up rig’s legs generally work in harsh environmental conditions such as waves, wind, currents, and earthquakes in which wave load has the most influential in the design process. At the initial design stage, Jack-up Rig’s legs are usually modeled as the equivalent cylinder element to determine the wave loads, then converted the load into nodes of element and use the finite element method to analyze strength Jack-up’s legs. This paper presents method of calculating the wave loads impacts on small diameter cylinder using predefine wave theory. Keywords: Wave load, jack-up rig
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn