Nguyễn Thị Thu Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,754,399

 
Mục này được 2094 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  23/01/1988
Nơi sinh: Đức Thọ - Hà Tĩnh
Quê quán Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lý; Tại: Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Vật lý chất rắn; Tại: Đại học Nữ Ewha, Hàn Quốc
Dạy CN: Vật lý
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: Phòng C221, Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến, Số 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0342968225
Email: ntthutrang@dut.udn.vn; nguyentrang8123@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 10/2019 đến nay: giảng viên tại Khoa Khoa học Công nghệ Tiên tiến, Trường Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Phase formation and local charge transport of lead-free CH3NH3Sn(I1-xBrx)3 (0 <= x <= 1) perovskite solar cells fabricated by solvent optimization. Authors: B. P. Nguyen, D. Shin, H. R. Jung, J. U. Kim, T. T. T. Nguyen, S. Yoon, Y. Yi, and W. Jo. Solar energy. No: 186. Pages: 136-144. Year 2019. (Jan 3 2020 11:06AM)
[2]Article: MoS2 monolayers on Si and SiO2 nanocone arrays: influences of 3D dielectric material refractive index on 2D MoS2 optical absorption. Authors: E. Kim, J.- W. Cho, T. K. Nguyen, T. T. T. Nguyen, S. Yoon, J.-H. Choi, Y. C. Park, S.-K. Kim, Yo. S. Kim, and D.-W. Kim. Nanoscale. No: 10. Pages: 18920-18925. Year 2018. (Jan 3 2020 11:08AM)
[3]Article: Surface potential mapping and n-type conductivity in organic–inorganic lead iodide crystals. Authors: H. R. Jung, B. P. Nguyen, H. -J. Jin, T. T. T. Nguyen, S. Yoon,W. S. Woo, C. W. Ahn, S. Cho, I. W. Kim, and W. Jo. CrystEngComm. No: 20. Pages: 6551-6556. Year 2018. (Jan 3 2020 11:09AM)
[4]Article: Low temperature growth of amorphous VO2 films on flexible polyimide substrates with a TiO2buffer layer. Authors: D. H. Jung, H. S. So, J. S. Ahn, and H. Lee, T. T. T. Nguyen and S. Yoon. Journal of Vacuum Science & Technology A. No: 36. Pages: 03E102. Year 2018. (Jan 3 2020 11:12AM)
[5]Article: High photo-conversion efficiency in double-graded Cu(In,Ga)(S,Se)2 thin film solar cells with two-step sulfurization post-treatment. Authors: G. Y. Kim, J. Y. Yang, T. T. T. Nguyen, S. Yoon, J. Nam, D. Lee, D. Kim, M. Kwon, C.-W. Jeon, Y. -K. Kim, S. -Y. Lee, M. Kim, and W. Jo. Progress in Photovoltaics: Research and Applications. No: 25(2). Pages: 139-148. Year 2017. (Jan 3 2020 11:30AM)
[6]Article: Broad-band Photocurrent Enhancement in MoS2 Layers Directly Grown on Light Trapping Si Nanocone Arrays. Authors: Y. Cho, B. Cho , Y. Kim, J. Lee, E. Kim, T. T. T. Nguyen, J. H. Lee, S. Yoon, D. -H. Kim, J. -H.Choi, and D. -W. Kim. ACS Applied Materials & Interfaces. No: 9 (7). Pages: 6314. Year 2017. (Jan 3 2020 11:28AM)
[7]Article: Interference‐Enhanced Broadband Absorption of Monolayer MoS2 on Sub‐100 nm Thick SiO2/Si Substrates: Reflection and Transmission Phase Changes at Interfaces. Authors: E. Kim, J. ‐W. Cho, B. R. Kim, T. T. T. Nguyen, Y. H. Nam, S. ‐K. Kim, S. Yoon, Y. S. Kim, J. ‐H. Lee, D. ‐W. Kim. Advanced Materials Interfaces. No: 5. Pages: 1701637. Year 2017. (Jan 3 2020 11:16AM)
[8]Article: Optical and Scanning-Probic Identification of Electronic Structure and Phases in CH3NH3PbBr3 Crystal. Authors: H. R. Jung, G. Y. Kim, B. P. Nguyen, H. -J. Jin, W. Jo, T. T. T. Nguyen, S. Yoon, W. S. Woo, C. W. Ahn, S. Cho, and I. W. Kim. The Journal of Physical Chemistry C. No: 121(40). Pages: 21930. Year 2017. (Jan 3 2020 11:27AM)
[9]Article: Electrical and optical properties of VO2 thin films grown on various sapphire substrates by using RF sputtering deposition. Authors: D. H. Jung, H. S. So, K. H. Ko, J. W. Park, H. Lee, T. T. T. Nguyen, S. Yoon. Journal of the Korean Physical Society. No: 69. Pages: 1787-1797. Year 2016. (Jan 3 2020 11:33AM)
[10]Article: Enhancement of photo-conversion efficiency in Cu2ZnSn(S,Se)4 thin-film solar cells by control of ZnS precursor-layer thickness. Authors: G.Y. Kim, D.‐H. Son , T. T. T. Nguyen, S. Yoon, M. Kwon, C.‐W. Jeon, D.‐H. Kim, J,‐K, Kang, W. Jo. Progress in Photovoltaics: Research and Applications. No: 24(3). Pages: 292-306. Year 2016. (Jan 3 2020 11:34AM)
[11]Article: Raman scattering studies of Cu2ZnSnS4 thin films: Local distribution of the secondary phase Cu2−xS and the effect of KCN etching on Cu2−xS. Authors: T. T. T. Nguyen, H.-Y. Shin, S. Yoon, G. Y. Kim, K. D. Lee, J. Y. Kim. Journal Korean Physical Society. No: 66(1). Pages: 117. Year 2015. (Jan 3 2020 11:37AM)
[12]Article: Optical and surface probe investigation of secondary phases in Cu2ZnSnS4 films grown by electrochemical deposition. Authors: G. Y. Kim, W. Jo, K. D. Lee, H. -S. Choi, J. Y. Kim, H.-Y. Shin, T. T. T. Nguyen, S. Yoon, B. S. Joo, M. Gu, and M. Han. Solar Energy Materials and Solar Cells 139. No: 139. Pages: 10. Year 2015. (Jan 3 2020 11:35AM)
[13]Article: Effects of Cu2−x S phase removal on surface potential of Cu2ZnSnS4 thin-films grown by electroplating. Authors: G. Y. Kim, J. R. Kim, W. Jo, K. D. Lee, J. Y. Kim, T. T. T. Nguyen , and S. Yoon. Current Applied Physics. No: 14. Pages: 1665-1668. Year 2014. (Jan 3 2020 11:38AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn