Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,641

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hoàng Ngô Huệ Tâm
Đề tài:

Étude comparative des proverbes et locutions francais et vietnamiens évoquant des organes humains

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[2]Văn Anh Đào
Đề tài:

Étude de l'euphémisme voilant la mort en francais et en vietnamien

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[3]Đặng Nguyễn Quỳnh Nhi
Đề tài:

Étude de la rhétorique dans des titres d'articles de presse francais

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn