Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,607

(Apr 16 2013 3:34PM)(Apr 16 2013 3:29PM)(Apr 16 2013 3:10PM)(Apr 16 2013 3:32PM)(Apr 16 2013 3:09PM)(Apr 16 2013 11:36AM)(Apr 16 2013 11:35AM)(Apr 16 2013 11:33AM)(Apr 16 2013 11:31AM)
[1]Dịch Nâng cao (Traduction avancée) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Năm 2011.
[2]Dẫn nhập môn Phong cách học (Introduction à la stylistique) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Năm 2010.
[3]Dịch Viết 3 (Traduction 3) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Năm 2010.
[4]Dẫn nhập môn Tu Từ học (Introduction à la rhétorique) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Năm 2010.
[5]Lịch sử Tiếng Pháp (Histoire de la langue francaise) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Năm 2009.
[6]Văn hóa Văn minh Pháp (Culture et civilisation francaises) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Năm 2008.
[7]Văn hóa Phương Tây (Culture occidentale) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Năm 2006.
[8]Nghị luận (Dissertation) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Năm 2001.
[9]Văn minh Pháp (Civilisation francaise) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Năm 2000.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn