Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,248

 Mô hình công suất cắt dùng để kiểm tra mài mòn dụng cụ khi phay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYỄN THẾ TRANH
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng; Số: 2(25);Từ->đến trang: không rõ;Năm: 2008
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu về công suất cắt khi phay và xây dựng mô hình về công suất để kiểm tra xác định độ lớn mài mòn dao phay.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn