Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,991,992

 Đánh giá tính bền vững của ngành du lịch đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng
Nơi đăng: Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8; Số: tháng 10/2014;Từ->đến trang: 115-123;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phát triển du lịch bền vững là một phạm trù còn mới trong chiến lược phát triển du lịch ở nhiều nước trên thế giới, vì vậy việc nghiên cứu và xác định các dấu hiệu (yếu tố chỉ thị) để nhận biết trạng thái của quá trình phát triển này là rất quan trọng. Dựa vào các dấu hiệu này các nhà quản lý có thể có những giải pháp phù hợp và kịp thời nhằm điều chỉnh các hoạt động nhằm đạt tới trạng thái bền vững hơn cho quá trình phát triển. Bài viết này chúng tôi tiến hành đánh giá tính bền vững của ngành du lịch ở đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An trong những năm qua, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển du lịch đảo này theo hướng bền vững và hiệu quả hơn.
ABSTRACT
Developing sustainable tourism is also a new category in the strategic development of tourism in many countries around the world, so the study and identification of signs (additional indicator) to identify the status of the this development is very important. Based on these signs managers may have the right solution and time to adjust activities to reach a state of more sustainable development. This article we assess the sustainability of the tourism industry in Cham Island, Hoi An in the past year, which proposed a number of measures to contribute to the development of this island in the direction of travel sustainable and more efficient.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn