Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,149

 Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch ở Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng, Hồ Thị Thắm
Nơi đăng: Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8; Số: tháng 10/2014;Từ->đến trang: 513-521;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lệ Thủy là một huyện lớn nằm ở phía Nam của tỉnh Quảng Bình. Đây là một huyện có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn. Những năm gần đây, huyện Lệ Thủy tập trung đầu tư phát triển du lịch và bước đầu đã được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, ngành du lịch của huyện còn nhiều tồn tại như tiềm năng du lịch lớn nhưng chưa được đầu tư khai thác đúng mức, lực lượng lao động du lịch còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, hoạt động lữ hành còn bộc lộ nhiều yếu kém, khai thác du lịch phần nhiều còn ở du lịch dạng tự nhiên nên doanh thu của ngành chưa cao, lượng khách thu hút được còn hạn chế. Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển du lịch trong những năm qua, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch ở huyện này theo hướng bền vững và hiệu quả hơn.
ABSTRACT
Le Thuy is a large district located in the southern province of Quang Binh. This is a potential district has huge tourism development. In recent years, Le Thuy district focused investment and tourism development was initially considerable achievements. However, the tourism industry of the district much longer exists as great tourism potential but not yet underutilized investment, tourism workforce lacks in quantity and poor in quality, longer travel activities revealed many weaknesses, exploit tourism travel much longer in its natural form of industry revenue is not high, the number of tourists attracted limited. On the basis of analyzing the current situation of tourism development in recent years, which proposed a number of measures to develop tourism in this district towards sustainable and more efficient.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn