Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,493

 Định hướng phát triển du lịch ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi theo hướng bền vững
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS.NGUYỄN THANH TƯỞNG
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh; Số: 7-2015;Từ->đến trang: ---;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Huyện đảo Lý Sơn có nhiều tiềm năng và điều kiện để phát triển thành điểm du lịch quốc gia. Điều này đã được khẳng định trong định hướng phát triển ngành ở tầm vùng và quốc gia cũng như quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, trong những năm qua, tiềm năng du lịch chưa được khai thác phục vụ phát triển du lịch huyện đảo. Định hướng phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn theo hướng bền vững là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, tạo cơ sở cho việc quản lí, thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả những tiềm năng du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và phát triển bền vững cho Lý Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung.
ABSTRACT
Ly Son is to have a lot of potential and conditions for the development of the national tourist destination and this was confirmed in the development of the industry at regional and national level as well as tourism development planning Quang Ngai. However, in recent years, tourism potential has not been exploited tourism development in the island. Orientation tourism development Ly Son island district towards sustainability is mission critical and urgent, creating the basis for management, investment, exploitation effectiveness of tourism potential, contributing to the economic - social and sustainable development in particular for Ly Son and Quang Ngai province in general.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn