Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,071,182

 Du lịch đảo Cù Lao Chàm nhìn từ góc độc phát triển bền vững.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS.Nguyễn Thanh Tưởng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Đại học Vinh; Số: 9/2015;Từ->đến trang: ---;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Sustainable tourism development is also a new category of tourism development strategies in many countries around the world, so the study and identification signs (weak indicator) to identify the status of the this development is very important. Based on this indication managers may have the right solution and timely in order to adjust operations to achieve a more sustainable state development process. This article we assess the sustainability of the tourism industry in Cham Island, Hoi An city in recent years, from which a number of solutions proposed to contribute to the development of tourism towards the island sustainable and more efficient.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn