Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,170

 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: số 50, tháng 1/2012.;Từ->đến trang: 154-161;Năm: 2012
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thực trạng nguồn nhân lực du lịch thành phố Đà Nẵng hiện nay chưa có tính chuyên nghiệp cao, thiếu lao động có tay nghề, yếu về trình độ quản lý...là một trong những rào cản cơ bản đối với quá trình thúc đẩy phát triển du lịch Đà Nẵng. Thêm vào đó, yêu cầu về nhân lực trong ngành Du lịch ngày càng cao, đặc biệt về yêu cầu chất lượng, kỹ năng nghiệp vụ, trình độ quản lý, ngoại ngữ, cũng như cơ cấu lao động hợp lý. Thực tế đòi hỏi ngành Du lịch Đà Nẵng phải có chính sách và chiến lược phát triển nguồn nhân lực du lịch phù hợp với mục tiêu chung của chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu thực trạng của nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn thành phố, để đề xuất những giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch phù hợp với tình hình phát triển hiện nay. Từ khóa: nguồn nhân lực du lịch thành phố Đà Nẵng, nhân lực trong ngành Du lịch, và chiến lược phát triển nguồn nhân lực du lịch, thực trạng của nguồn nhân lực du lịch, giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch
ABSTRACT
Status of tourism human resources in Da Nang City is currently no highly professional, skilled labor shortages, primarily on the management level...is one of the fundamental barriers to the process of promoting tourism in Da Nang. In addition, manpower requirements in the growing tourism industry, particularly on quality requirements, professional skills, managerial skills, foreign languages​​, as well as reasonable labor structure. In fact required to Da Nang tourism policy and strategic development of tourism human resources in accordance with the strategic goals of Vietnam's tourism development. In this paper, we study the state of tourism human resources in the city, to propose solutions to develop tourism human resources in accordance with the current development situation. Keywords: human resources in Da Nang tourism and human resources in the tourism industry, and strategic human resource development of tourism, the state of tourism human resources and solutions to develop tourism human resources.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn