Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,247

 Một vài suy nghĩ về quá trình dạy và học theo học chế tín chỉ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Tây Bắc
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: số tháng 6/2012.;Từ->đến trang: 47-53;Năm: 2012
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đào tạo theo niên chế và đào tạo theo học chế tín chỉ là hai hình thức tổ chức đào tạo khác nhau nhưng đều có chung một mục tiêu là đào tạo ra nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng được sự phát triển của các ngành nghề trong xã hội trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Đào tạo theo niên chế và đào tạo theo học chế tín chỉ đều có những ưu điểm, những khó khăn riêng và đều đạt những thành quả rất to lớn. Bài viết này chúng tôi nhằm mục đích xác định lại vai trò của người dạy và người học, đề xuất phương pháp dạy và học để phát huy tính tích cực, chủ động của người học. Đồng thời, đề xuất việc đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá cho phù hợp với việc đào tạo theo tín chỉ để nâng cao chất lượng đào tạo.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
For annual training and training institutions to study the credit are the two forms of training are different but share a common goal is to train the human resources of highly qualified and meet the development of the sectors of society in each historical period certain. For annual training and institutional training
Study the credit has its strengths, its own difficulties and gained enormous achievements.
This article we intended to redefine the role of teachers and learners, suggested teaching methods and education to promote positive and active learners. At the same time, suggested the reform methods of testing and evaluation to match the Credit taoh training to improve the quality of training.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn