Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,070,929

 Đánh giá tài nguyên du lịch biển phục vụ phát triển một số loại hình du lịch thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 6.2013;Từ->đến trang: 59-66;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tài nguyên thiên nhiên là một trong những yếu tố quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội. Dù là tài nguyên tái tạo được hay không tái tạo được, nếu không có chiến lược khai thác hợp lý sẽ dẫn đến suy thoái và cạn kiệt. Nghiên cứu và đánh giá tài nguyên là cơ sở cần thiết cho việc hoạch định chiến lược và đề ra các giải pháp tối ưu cho việc khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, đảm bảo phát triển một cách bền vững. Bài viết này chúng tôi tiến hành đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch biển Đà Nẵng, từ đó đề xuất phát triển các loại hình du lịch thích hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất, gắn liền với việc xây dựng cảnh quan, cải tạo, sử dụng hợp lý tài nguyên biển của địa phương với việc bảo vệ môi trường. Từ khóa: Tài nguyên thiên nhiên; đánh giá tài nguyên; sử dụng hợp lý tài nguyên; tài nguyên du lịch biển; tài nguyên biển; loại hình du lịch.
ABSTRACT
Natural resources is one of the important factors for socio-economic development. Whether renewable resources or non-renewable, if there is no rational exploitation strategy will lead to the degradation and depletion. Research and resource assessment is the necessary basis for strategic planning and propose optimal solutions for the exploitation and rational use of natural resources and ensure a sustainable development. This article we conduct integrated assessment Danang tourism resources, which proposed the development of appropriate forms of tourism in order to achieve the highest efficiency, associated with landscape construction, renovation rational use of natural resources associated with the local marine environment protection. Keywords: Natural resources; assessment resources; rational use of natural resources; marine tourism resources;marine resources; tourism types.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn