Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,071,525

 Đánh giá Swot đối với phát triển du lịch ở các đảo từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học - Đại học Quảng Nam; Số: số 03;Từ->đến trang: 109-119;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việt Nam có vị trí địa lý chiến lược thuận lợi về biển, đảo và vùng ven biển. Lãnh thổ đất liền của Việt Nam được bao bọc bởi bờ biển Đông trải dài trên 3200 km. Trong vùng biển ven bờ Việt Nam có gần 3000 đảo, trong đó có nhiều đảo có giá trị du lịch như Cô Tô, Quan Lạn, Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Côn Đảo, Phú Quốc…Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bên cạnh những tài nguyên du lịch đặc sắc ở dải ven biển, đặc biệt là hệ thống các di sản thế giới, hệ thống các đảo ven bờ bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn…là dạng tài nguyên du lịch có giá trị còn chưa được khai thác tương xứng. Việc nghiên cứu, đánh giá Swot đối với phát triển du lịch ở hệ thống đảo các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không chỉ góp phần tích cực vào việc phát triển du lịch khu vực miền Trung từ góc độ tạo ra loại hình du lịch đặc sắc, đảm bảo phát triển du lịch bền vững, mà còn góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng.
ABSTRACT
Vietnam has a strategic geographical location favorable to the sea, islands and coastal areas . Land territory of Vietnam is surrounded by coastline stretches over 3200 km East. In the coastal waters of Vietnam nearly 3000 islands, many of which are valuable tourist islands such as Co To, Quan Lan, Cat Ba, Bach Long Vi, Con Co, Cu Lao Cham, Con Dao, Phu Quoc ... The provinces from Quang Tri to Quang Ngai, besides the unique tourism resources in the coastal areas, especially the legacy system in the world, the system of coastal islands including Con Co, Cu Lao Cham, Ly Son ... is a form of tourism resources value also corresponds untapped. The research, a SWOT assessment for tourism development in the island system from Quang Tri Province to Quang Ngai not only contribute actively to the development of tourism central region from the perspective of tourism generated characteristics to ensure sustainable tourism development, but also contribute to ensuring national security.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn