Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,211

 Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch bền vững ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS.Nguyễn Thanh Tưởng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình; Số: 05;Từ->đến trang: 22-30;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lý Sơn là một huyện đảo nằm trên vùng biển phía đông bắc tỉnh Quảng Ngãi, có diện tích tự nhiên 9,97 km² với số dân trên 21.020 nguời. Đây là một khu vực có nhiều tiềm năng cho phát triển du lịch. Những năm gần đây, Lý Sơn tập trung đầu tư phát triển du lịch và bước đầu đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn còn nhiều bất cập, tiềm năng du lịch lớn nhưng chưa được đầu tư khai thác đúng mức, lực lượng lao động du lịch còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, hoạt động lữ hành còn bộc lộ nhiều yếu kém; khai thác du lịch phần nhiều còn ở du lịch dạng tự nhiên, mang tính thời vụ nên doanh thu của ngành chưa cao, lượng khách thu hút được còn rất ít. Bài báo này phân tích thực trạng phát triển du lịch trong những năm qua, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển du lịch huyện Lý Sơn theo hướng bền vững và hiệu quả hơn.
ABSTRACT
Ly Son island district is located on the northeast coast of Quang Ngai Province, an area of ​​9.97 km² with a natural population of over 21,020 person. This is an area with great potential for tourism development. In recent years, Ly Son concentrate investment and tourism development was initially achieved significant achievements. However, tourism is still many inadequacies, the tourism potential is not great but underutilized investment, tourism workforce lacks in quantity and poor in quality, longer travel activities revealed many weaknesses; tour operators travel much longer in its natural form, seasonal nature of the industry revenue is not high, the number of tourists attracted very little. This paper analyzes the current situation of tourism development in recent years, from which a number of solutions proposed to contribute to tourism development in Ly Son district towards sustainable and more efficient.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn