Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG DU LỊCH
Ngành: Địa lý
 2017   
[2]BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.
Ngành: Địa lý
 2013 CỬ NHÂN ĐỊA LÝ DU LỊCH
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 KHOA ĐỊA LÝ
[3]DU LỊCH BỀN VỮNG
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 SINH VIÊN  TRƯỜNG ĐHSP
[4]QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Ngành: Địa lý
 2009 CỬ NHÂN ĐỊA LÝ MÔI TRƯỜNG...  KHOA ĐỊA LÝ - ĐHSP ĐÀ NẴNG
[5]DU LỊCH SINH THÁI
Ngành: Địa lý
 2007 CỬ NHÂN ĐỊA LÝ MÔI TRƯỜNG, VIỆT NAM HỌC  KHOA ĐỊA LÝ, KHOA LỊCH SỬ
[6]QUY HOẠCH DU LỊCH,
Ngành: Địa lý
 2007 CỬ NHÂN ĐỊA LÝ MÔI TRƯỜNG, VIỆT NAM HỌC  KHOA ĐỊA LÝ, KHOA LỊCH SỬ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn