Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,571,319

 Ứng dụng mô hình model-view-controller trong việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý ký túc xá trường đại học bách khoa, đại học đà nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Hoài Phương*, Nguyễn Văn Đông, Dinh Thi Hong Huyen, Pham Thi Thu Hien, Lam Thi Hong Tam
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 12(97).2015, Quyển 1;Từ->đến trang: 80;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày phương pháp xây dựng hệ thống thông tin quản lý Ký túc xá trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng bằng việc ứng dụng Công nghệ web MVC. Đây là phương pháp được thể hiện bằng một website quản lý được xây dựng trên cơ sở mô hình Model-View-Controller (MVC) sử dụng công nghệ ASP.NET MVC. Trong bài báo, chúng tôi đã chỉ rõ cơ chế hoạt động của mô hình MVC đối với các hệ thống Website quản lý phức tạp này. Nhóm tác giả tiến hành phân tích 2 mẫu của mô hình MVC: mẫu Supervising Controller và mẫu Passive View, đồng thời lựa chọn mẫu Passive View để xây dựng hệ thống thông tin quản lý Ký túc xá vì nó có khả năng tách các thành phần tác vụ tách biệt và chuyên biệt dễ dàng hơn, giúp hệ thống dễ hiểu và hoạt động hiệu quả hơn.
ABSTRACT
The article presents the method of building a dormitory management information system for the University of Science and Technology, University of DaNang by using the modern web technology. It is a website manager that is built on the Model-View-Controller model (MVC model) using ASP.NET MVC technology. In this paper, the authors have clearly identified functions of the MVC model in the current website management systems. They have analyzed two patterns of MVC model, which are Supervising Controller and Passive View. The Passive View pattern is selected to build the dormitory management information system because it can manage to separate tasks into dependent and special components easily, which helps the system to operate better and more effectively.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn