Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,603,243

 So sánh mô phỏng và thực nghiệm các thông số chỉ thị của động cơ xe gắn máy chạy bằng biogas nén
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: số 98;Từ->đến trang: trang (50-57);Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
So sánh áp suất chỉ thị và đồ thị công chỉ thị cho bởi mô phỏng và thực nghiệm được thực hiện đối với động cơ xe gắn máy WAVE a-110cc chạy bằng biogas nén. Nghiên cứu mô phỏng dựa trên phần mềm động học lưu chất FLUENT. Nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện trên băng thử xe gắn máy AVL. Kết quả cho thấy khi động cơ chạy ở chế độ tốc độ trung bình trong phạm vi từ 3000 vòng/phút đến 6000 vòng/phút bằng biogas chứa 85% CH4, hệ số cháy rối là 1,3. Công chỉ thị chu trình của động cơ tăng tuyến tính theo thành phần CH4 trong biogas ứng với độ đậm đặc của hỗn hợp cho trước.
ABSTRACT
Comparison of indicating pressure and indicating cycle work given by simulation and experiment is carried out on motorcycle WAVE a-110cc engine fueled with compressed biogas. Simulation study is based on fluid dynamics software LUENT. Experimental studies were performed on AVL motorcycle dynamometer. The results showed that when the engine runs at an average speed in the range of 3000 rpm to 6000 rpm with biogas containing 80% CH4, turbulent burning coefficient is 1.3. Indicating cycle work increases linearly with CH4 component in biogas at a given equivalent ratio.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn