Nguyễn Viết Đức
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,368

 
Mục này được 30050 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Viết Đức
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/01/1959
Nơi sinh: Tp Huế
Quê quán Tp Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán; Tại: Đại Học Tổng Hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
Dạy CN: Đại số đại cương, Đại số tuyến tính, Đa thức nhân tử hoá, Lý thuyết mở rộng trường, Lý thuyết mô-đun, Lý thuyết nhóm.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 3733291; Mobile: 0914135451
Email: nvduc@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 01-01-1981 đến 01-01-1986: - Giảng viên Khoa Toán, Trường Đại học Tổng hợp Huế
Từ 01-01-1986 đến nay: - Giảng viên Khoa Cơ bản, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Từ 01-01-1995 đến nay: - Giảng viên Khoa Toán – Tin, Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Từ 02-03-2016 đến 01-01-2005: - Tổ trưởng Bộ môn
Từ 01-01-2005 đến 2014: - Phó Trưởng Khoa
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: BỘ NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIỂU TỰ LUẬN. Chủ nhiệm: Phan Quang Như Anh. Thành viên: Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Viết Đức, Trương Công Quỳnh. Mã số: T2011-03-36. Năm: 2011. (Mar 2 2016 12:01PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: BỘ NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIỂU TỰ LUẬN. Chủ nhiệm: Nguyễn Viết Đức. Thành viên: Phan Quang Như Anh, Nguyễn Ngọc Châu, Phan Thị Quản, Trương Công Quỳnh, Nguyễn Thị Sinh. Mã số: T2010-03. Năm: 2010. (Mar 2 2016 11:52AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: 2-NHÓM HỮU HẠN LỚP HAI, SINH BỞI HAI PHẦN TỬ VỚI NHÓM CON GIAO HOÁN TỬ LÀ CYCLIC. Tác giả: Nguyễn Viết Đức. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 1(3). Trang: 79-82. Năm 2009. (Mar 2 2016 11:34AM)
[2]Bài báo: Về p-nhóm với nhóm con giao hoán tử là tuần hoàn. Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Viết Đức. Tập san khoa học ĐHĐN. Số: 5(11). Trang:. Năm 1998. (Dec 31 2010 9:41AM)
[3]Bài báo: Lớp lũy linh của p-nhóm với nhom con giao hoán tử là cyclic. Tác giả: Nguyễn Viết Đứ. Tập san khoa học ĐHBK ĐN Số. Số: 1. Trang:. Năm 1995. (Dec 31 2010 9:41AM)
[4]Bài báo: Lớp đồng chất của p-nhóm lớp 2 với nhóm con giao hóan tử là cyclic. Tác giả: Nguyễn Viết Đức. Thông tin Khoa học ĐHBK ĐN (Số đặc biệt kỷ niệm 20 năm thành lập trường 1975-1995). Số:. Trang:. Năm 1995. (Dec 31 2010 9:41AM)
[5]Bài báo: p-Nhóm với nhóm con Fratini là Cyclic (p: nguyên tố lẻ). Tác giả: Nguyễn Viết Đức. Thông báo Khoa học ĐHBK ĐN (Số đặc biệt kỷ niệm 15 năm thành lập trường 1975-1990). Số:. Trang:. Năm 1990. (Dec 31 2010 9:41AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: p-Groups with cyclic Fratini subgroups. Authors: NguyenViet Duc and Pham Anh Minh. Vietnam J. of Math. No: 22(1&2). Pages: 86-93. Year 1994. (Dec 31 2010 9:41AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn