Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,099,010

 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ nhớt của dầu thủy lực PLC làm việc trên máy đào komatsu
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Chủ nhiệm:  Nguyễn Việt Hải; Thành viên:  
marriage affairs open i want an affair
Số: T2006-02-01 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn