Nguyễn Văn Hoàn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 9,472,718

 
Mục này được 4036 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Hoàn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/01/1980
Nơi sinh: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Quê quán Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Lịch sử; Tại: Đại học KHXH&NV-Đại học Quốc gia Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Lĩnh vực NC: - Lịch sử chính trị Việt Nam - Lịch sử kinh tế Việt Nam và Thế giới - Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Văn Hoàn, giảng viên Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 05113.956.185; Mobile: 0935.522.888; 0935.559.059
Email: nguyenvanhoanktdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- Từ năm 1998 đến 2002 là sinh viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Từ năm 2003 đến 2009 là giảng viên Khoa Mác-Lênin, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Giảng dạy môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Từ năm 2009 đến nay là giảng viên Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Giảng dạy môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Từ năm 2011 đến nay là Nghiên cứu sinh Lịch sử - Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: 1. Đảng bộ Đại học Đà Nẵng xây dựng tổ chức cơ sở đảng thời kỳ 2000-2009. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm đề tài. Mã số: B2008-0413. Năm: 2011. (22/06/2011)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Quan điểm của Mỹ đối với Việt Nam trước và sau trận Điện Biên Phủ (1954). Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, Lê Tùng Lâm. Hội thảo khoa học 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Khoa KHXH, Đại học Sài Gòn. Số: 1. Trang: 55 - 62. Năm 2014. (20/05/2014)
[2]Bài báo: Vài nét về sinh hoạt tín ngưỡng của Bang hội người Hoa Hải Nam ở thành phố Đà Nẵng
.
Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn
. Tạp chí Huế Xưa & Nay, Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên - Huế. Số: 115. Trang: 28 - 46. Năm 2013.
(21/11/2012)
[3]Bài báo: Tìm hiểu mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực quân sự giai đoạn 1940 - 1945. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tập san Khoa học & Giáo dục Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Số: 11. Trang: 116 - 121. Năm 2012. (21/11/2012)
[4]Bài báo: Vai trò của triết lý kinh doanh đối với doanh nghiệp nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, Phạm Huy Thành. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 612 - 617. Năm 2012. (14/11/2012)
[5]Bài báo: Tìm hiểu quan hệ chính trị giữa cách mạng Việt Nam và Hoa Kỳ giai đoạn 1940 - 1945. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, Lê Văn Dũng. Tạp chí Huế Xưa & Nay. Số: 112-113 (7-10/2012). Trang: 37 - 49. Năm 2012. (09/10/2012)
[6]Bài báo: Ngô Thì Nhậm trong thời đại của ông. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, Lê Văn Dũng. Tập san Khoa học & Giáo dục Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Số: 10 (2012). Trang: 108 - 112. Năm 2012. (09/10/2012)
[7]Bài báo: Công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2005 - 2012 - Thành tựu và suy ngẫm. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Văn Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Lý luận chính trị. Số: 1. Trang: 172 - 180. Năm 2012. (14/11/2012)
[8]Bài báo: Vài nét về con người chính trị Ngô Thì Nhậm. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, Lê Văn Dũng. Tập san Khoa học & Giáo dục Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Số: 10 (2012). Trang: 74 - 80. Năm 2012. (09/10/2012)
[9]Bài báo: Tìm hiểu lịch sử nghiên cứu quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và Hoa Kỳ giai đoạn 1940-1945. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, Lê Văn Dũng. Thông tin Khoa học Lịch sử. Số: 28. Trang: 68 - 73. Năm 2012. (28/06/2012)
[10]Bài báo: Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, Lê Văn Dũng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 350-360. Năm 2012. (28/06/2012)
[11]Bài báo: Thời đại hoàng kim của thương nhân Ryukyu thế kỷ XV - XVII. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, Lê Văn Dũng. Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á. Số: 4 (134). Trang: 26 - 31. Năm 2012. (18/11/2011)
[12]Bài báo: Tìm hiểu mối quan hệ chính trị giữa cách mạng Việt Nam và Hoa Kỳ giai đoạn 1940-1945. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, Lê Văn Dũng. Thông tin Khoa học Lịch sử. Số: 27. Trang: 50-60. Năm 2012. (28/08/2012)
[13]Bài báo: Quan hệ chính trị giữa cách mạng Việt Nam và Hoa Kỳ giai đoạn 1940-1945. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, Lê Văn Dũng. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay. Số: 11/2012. Trang: 12-20. Năm 2012. (06/03/2013)
[14]Bài báo: Thời đại hoàng kim của thương nhân Ryukyu. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, Lê Văn Dũng. Tập san Khoa học & Giáo dục Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Số: 7. Trang: 84 - 91. Năm 2011. (29/06/2012)
[15]Bài báo: Tiếp xúc văn hóa Đông Tây thời cận thế: Trường hợp Hà Lan và Nhật Bản. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu. Số: 7 (130). Trang: 76 - 86. Năm 2011. (25/10/2011)
[16]Bài báo: Đóng góp của đội ngũ trí thức trên lĩnh vực văn hóa giáo dục trong những năm 1945-1954,. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Thị Như. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 300-314. Năm 2011. (25/10/2011)
[17]Bài báo: Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lãnh đạo công tác phát triển Đảng thời kỳ 2000-2009. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Sách Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hóa. Trang: 215 - 255. Năm 2011. (25/10/2011)
[18]Bài báo: Bàn thêm về Nhạn loan cổ độ, in trong sách Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hoá, Nxb. Lao động, 2011, tr. 86 - 97. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, Lê Duy Mạnh. Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hoá. Trang: 86 - 97. Năm 2011. (23/06/2011)
[19]Bài báo: Lễ hội chùa Hào, in trong sách Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hoá. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, Lê Duy Mạnh:. Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hoá, Nxb. Lao động, Hà Nội. Trang: 276 - 287. Năm 2011. (23/06/2011)
[20]Bài báo: Cảng thị Hội An trong quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản thế kỷ XVI - XVII. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. In trong sách Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hoá, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội. Trang: 232 - 256. Năm 2011. (23/06/2011)
[21]Bài báo: Góp phần tim hiểu Văn kiện Đại hội XI của Đảng: Về vai trò cầm quyền của Đảng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Kỷ yếu Hội thảo Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học KInh tế Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 140 - 148. Năm 2011. (18/11/2011)
[22]Bài báo: Vận dụng phương pháp so sánh lịch sử trong giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay", Khoa Lý luận chính trị & Khoa Kinh tế chính trị Đại học Kinh tế, Đà Nẵng tháng 11-2010, tr. 101 - 113. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Lý luận chính trị & Khoa Kinh tế chính trị, Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 101 - 113. Năm 2010. (22/06/2011)
[23]Bài báo: Quan hệ Việt - Nhật thế kỷ XVI - XVII và hợp tác giữa hai nước trong nỗ lực bảo tồn đô thị cổ Hội An hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "35 năm phát triển và hội nhập Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng", Đà Nẵng tháng 11-2010, tr. 284 - 295. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Kỷ yếu hội thảo Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 284 - 295. Năm 2010. (22/06/2011)
[24]Bài báo: Từ Tâm Tâm xã (1923) đến Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) - Quá trình khẳng định con đường cách mạng vô sản, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 4 (40), 2010, tr. 127 - 139. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (40). Trang: 127 - 139. Năm 2010. (22/06/2011)
[25]Bài báo: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và vai trò của Nhà nước ở Việt Nam - Từ lịch sử vấn đề đến hiện thực, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "35 năm phát triển và hội nhập Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng", Đà Nẵng tháng 11-2010, tr. 107 - 117. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Văn Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Kinh tế. Số: 1. Trang: 107 - 117. Năm 2010. (22/06/2011)
[26]Bài báo: Sự khẳng định con đường cách mạng vô sản qua hoạt động của Hồ Chí Minh thời kỳ 1921 - 1929, Tập san Khoa học Kỹ thuật Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, số 3, 2010, tr. 66 - 72. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tập san Khoa học Kỹ thuật Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 66 - 72. Năm 2010. (22/06/2011)
[27]Bài báo: Từ Tâm Tâm xã (1923) đến Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) - Quá trình phân hoá về mặt tư tưởng cách mạng, Tập san Khoa học & Kỹ thuật Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, số 2, 2009, tr. 56 - 64. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tập san Khoa học & Kỹ thuật Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 56 - 64. Năm 2009. (22/06/2011)
[28]Bài báo: Đường lối huy động lực lượng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 2 (87), 2008, tr. 34 - 44. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 2 (87). Trang: 34 - 44. Năm 2008. (22/06/2011)
[29]Bài báo: Đường lối đối ngoại hội nhập của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Văn Cường. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới hiện nay". Trang: 121-130. Năm 2008. (08/07/2011)
[30]Bài báo: Đảng với công cuộc cách mạng ruộng đất ở Việt Nam (1930-1956). Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Mác-Lênin, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Trang: 110 - 120. Năm 2008. (22/06/2011)
[31]Bài báo: Hoạt động đối ngoại của Đảng - Từ tư duy đến thực tiễn trong thời kỳ đổi mới, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2 (19), 2007, tr. 66 - 72. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (19). Trang: 66 - 72. Năm 2007. (22/06/2011)
[32]Bài báo: Đường lối đối ngoại của Đảng - Từ tư duy đến thực tiễn, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 1 (80), 2007, tr. 16 - 21. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 1 (80). Trang: 16 - 21. Năm 2007. (22/06/2011)
[33]Bài báo: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hoá, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2 (14), 2006, tr. 64 - 68. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (14). Trang: 64 - 68. Năm 2006. (22/06/2011)
[34]Bài báo: Đôi nét về đường lối đối ngoại hội nhập của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 1986-2005, Tạp chí Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội Vùng Đông Nam Bộ, số 11 (99), 2006, tr. 3 - 8. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Khoa học xã hội, Viện Khoa hoc Xã hội Vùng Đông Nam Bộ. Số: 11 (99). Trang: 3 - 8. Năm 2006. (22/06/2011)
[35]Bài báo: Vai trò của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 6 (67), 2005, tr. 62 - 66. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận Đà Nẵng. Số: 6 (67). Trang: 62 - 66. Năm 2005. (22/06/2011)
[36]Bài báo: Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Kinh tế miền Trung Tây Nguyên - Tiềm năng, động lực và giải pháp", Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, tháng 9-2005, tr. 222 - 226. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 222 - 226. Năm 2005. (22/06/2011)
[37]Bài báo: Deshima - Nơi Đông gặp Tây của Nhật Bản trong thời cận thế, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á, số 1 (55), 2005, tr. 55 - 63. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á. Số: 1 (55). Trang: 55 - 63. Năm 2005. (22/06/2011)
[38]Bài báo: Vai trò của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội vùng Đông Nam Bộ, số 11 (75), 2004, tr. 66 - 72. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Khoa học xã hội Vùng Đông Nam Bộ. Số: 11 (75). Trang: 66 - 72. Năm 2004. (22/06/2011)
[39]Bài báo: Hợp tác văn hoá Việt - Nhật trong bảo tồn đô thị cổ Hội An, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 1 (62), 2004, tr. 80 - 83. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 1 (62). Trang: 80 - 83. Năm 2004. (22/06/2011)
[40]Bài báo: Nơi hội ngộ Đông - Tây trong thời cận thế, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 6 (60), 2004, tr. 20 - 28. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu. Số: 6 (60). Trang: 20 - 28. Năm 2004. (22/06/2011)
[41]Bài báo: Sự phát triển kinh tế hàng hoá ở Nhật Bản thời kỳ Edo và vai trò của gia tộc Sumitomo, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á, số 2 (50), 2004, tr. 60 - 68. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á. Số: 2 (50). Trang: 60 - 68. Năm 2004. (22/06/2011)
[42]Bài báo: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và vai trò của Nhà nước, Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 3 Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng tháng 11, 2004, 523 - 530. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Kỷ yếu hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ 3. Số: 1. Trang: 523 - 530. Năm 2004. (22/06/2011)
[43]Bài báo: Quan hệ giao lưu Việt - Nhật thế kỷ XVI - XVII và hợp tác giữa hai nước trong bảo tồn đô thị cổ Hội An, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á, 4 (46), 2003, tr. 26 - 29. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á. Số: 4 (46). Trang: 26 - 29. Năm 2003. (22/06/2011)
[44]Bài báo: Gỗ trong văn hoá Nhật Bản, Đặc san Văn hoá, Hà Nội, số 2, 2001, tr. 66 - 67. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Đặc san Văn hoá. Số: 2. Trang: 66 - 67. Năm 2001. (22/06/2011)
  
 Sách và giáo trình
[1]Nguyễn Văn Hoàn, Lê Tùng Lâm: Lịch sử thế giới - Một cách tiếp cận, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2014
Chủ biên: Đồng chủ biên. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội,. Năm 2014.
[2]

Nguyễn Văn Hoàn: Quá trình Đảng bộ Đại học Đà Nẵng xây dựng tổ chức cơ sở đảng thời kỳ 2000-2009, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2012

Chủ biên: Chủ biên. Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội. Năm 2012.

[3]Nguyễn Văn Hoàn, Lê Duy Mạnh: Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hoá, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2011 (Khổ 14,5 x 20,5cm, 370 trang) Chủ biên: Đồng Chủ biên. Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.. Năm 2011.
[4]Nguyễn Văn Hoàn: Nhật Bản trong dòng chảy lịch sử thời cận thế, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2011 (Khổ 14,5 x 20,5cm, 302 trang) Chủ biên: Chủ biên. Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.. Năm 2011.
[5]Nguyễn Văn Hoàn, Lê Quang Chắn: Theo dòng chảy lịch sử Việt Nam, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2011 (Khổ 14,5 x 20,5cm, 392 trang) Chủ biên: Đồng Chủ biên. Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.. Năm 2011.
[6]Nguyễn Văn Hoàn: Đảng bộ thành phố Thái Nguyên xây dựng tổ chức cơ sở đảng thời kỳ 1975 - 2005, Nxb. Đà Nẵng, 2010 (khổ 14,5 x 20,5cm, 206 trang) Chủ biên: Chủ biên. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2010.
[7]Nguyễn Văn Hoàn: Nghiên cứu lịch sử chính trị và liên hệ kinh tế - xã hội, Nxb. Đà Nẵng, 2010 (Khổ 14,5 x 20,5cm, 304 trang) Chủ biên: Chủ biên. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2010.
  
 Khen thưởng
[1] Nguyễn Văn Hoàn, Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng, Giấy chứng nhận số 136-QĐKT của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, 2006.. Số: 136-QĐKT. Năm: 2006.
[2] Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở Đại học Đà Nẵng. Năm: 2011.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Đại học Đà Nẵng. Năm: 2012.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Đại học Đà Nẵng. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn