Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Góp phần tìm hiểu Văn kiện Đại hội XI của Đảng về vai trò cầm quyền của Đảng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hoàn
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học KInh tế Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 1;Từ->đến trang: 140 - 148;Năm: 2011
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn