Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,302,800

 HÀM LƯỢNG Hg, Cd, Pb VÀ Cr TRONG TRẦM TÍCH VÀ TRONG LOÀI HÀU (Saccostrea sp.) Ở MỘT SỐ CỬA SÔNG KHU VỰC MIỀN TRUNG, VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: VŨ THỊ PHƯƠNG ANH, NGUYỄN VĂN KHÁNH, DƯƠNG CÔNG VINH
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc gia cán bộ và sinh viên các trường Sư phạm; Số: NXB. ĐHSP TP. Hồ Chí Minh;Từ->đến trang: 867-875;Năm: 2016
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, lấy mẫu loài Hàu (Saccostrea sp.) và trầm tích tại một số cửa sông miền Trung Việt Nam để xác định mức độ ô nhiễm Hg, Cd, Pb và Cr. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hàm lượng Hg, Pb và Cr hầu hết đều chưa ô nhiễm, còn Cd là vượt QCVN 43: 2012/BTNMT tại Nại Hiên Đông (cửa sông Hàn), Vĩnh An (cửa Sa Cần) và cửa sông Kôn. Đối với Hàu, hàm lượng Hg đã cao giới hạn cho phép tại Hương Phong (cửa Thuận An), hàm lượng Cr cao hơn giới hạn cho phép tại Nại Hiên Đông và Vĩnh An, hàm lượng Cd và Pb rất đáng lo ngại bởi hầu hết các khu vực nghiên cứu đều vượt giới hạn cho phép.
ABSTRACT
In this research, the sediment of Oyster Saccostreasp. was collected in some estuaries in the central of Viet Nam in order to determine the level of pollution of Hg, Cd, Pb and Cr. The results showed that almost pollution levels of sediment of Hg, Cd, Pb and Cr are unpolluted, but only Cd exceeded in QCVN 43: 2012/BTNMT at Nai Hien Dong (Han estuary), Vinh An (Sa Can estuary) and Kon estuary. For Oyster, the level of Hg and Cr exceeded permissible limit at Huong Phong (Thuan An estuary) and at Nai Hien Dong and Vinh An respectively, the content of Cd and Pb are highly concerned because they exceeded permissible limit at most of the research area.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn