Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,156

 Potential of using vetiver grass to remediate soil contaminated with heavy metals
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Van Minh*, Nguyen Van Khanh, Le Van Khoa
Nơi đăng: Journal of Science, Earths Sciences; Số: 27, No.3 (E.S);Từ->đến trang: 30-36;Năm: 2012
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vetiver grass is a plant with strong vitality in harsh conditions. This grass is now being applied widely in the field of soil erosion in the world. In this study, we evaluated the ability of vetiver grass to absorb some of heavy metals in the soil as Cd, Zn, Cu and Pb to determine the viability of using this species in remediation of soil contaminated. Research results showed that the absorption of heavy metals of this species was low (coefficient of BF and TF <1). However, as a result of high biomass, Vetiver grass can absorb and remove heavy metals greatly from the soil. After 3 months planting, vetiver grass has accumulated from 0.05 to 0.23mg Cd /10kg soil; from 19.78 to 39.51mg Zn /10kg soil; from 0.68 to 3.35mg Cu /10kg soil; from 0.28 to 5.87mg Pb /10kg soil. It is 10 to 100 times higher than the hyper-accumulation species such as Brassica juncea, Thlaspi caerulescens, and Arabidopsis hallerii. These results demonstrate that the use of Vetiver grass for remediation of soil contaminated with heavy metal is feasible.
ABSTRACT
Vetiver grass is a plant with strong vitality in harsh conditions. This grass is now being applied widely in the field of soil erosion in the world. In this study, we evaluated the ability of vetiver grass to absorb some of heavy metals in the soil as Cd, Zn, Cu and Pb to determine the viability of using this species in remediation of soil contaminated. Research results showed that the absorption of heavy metals of this species was low (coefficient of BF and TF <1). However, as a result of high biomass, Vetiver grass can absorb and remove heavy metals greatly from the soil. After 3 months planting, vetiver grass has accumulated from 0.05 to 0.23mg Cd /10kg soil; from 19.78 to 39.51mg Zn /10kg soil; from 0.68 to 3.35mg Cu /10kg soil; from 0.28 to 5.87mg Pb /10kg soil. It is 10 to 100 times higher than the hyper-accumulation species such as Brassica juncea, Thlaspi caerulescens, and Arabidopsis hallerii. These results demonstrate that the use of Vetiver grass for remediation of soil contaminated with heavy metal is feasible.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn